– Sikter mot å bli norsk næringslivs mest attraktive testarena

 
 

Samarbeid om nytt Katapult-senter for norske bedrifter:

– Sikter mot å bli norsk næringslivs mest attraktive testarena

I starten av april offentliggjorde Siva at Smart Innovation Norway, Media City Bergen og Protomore i Molde har fått midler til å avklare hvordan de sammen kan etablere et nasjonalt kompetansesenter for industriell tjenesteutvikling.

Av Mari Kristine Buckholm, 29. april 2020

– Denne tildelingen er et resultat av solid samarbeid mellom Smart Innovation Norway, IFE (Institutt for Energiteknikk), eSmart Systems, DigitalNorway og Cyviz. Vi har lenge arbeidet for å få midler til et kraftsenter innen anvendt kunstig intelligens og tjenesteutvikling, så dette er et viktig steg i riktig retning for oss, sier leder for Kommunikasjon & Visualisering hos Smart Innovation norway og ansvarlig for søknaden til Norsk Katapult, Mette Magnussen.

Forprosjektet som Smart Innovation Norway-miljøet har fått Siva-midler til sammen med Protomore i Molde og Media City Bergen skal danne et grunnlag med anbefalinger for et nytt Katapult-senter for industriell tjenesteutvikling i Norge.

Viktig milepæl

– For Smart Innovation Norway og vårt kompetansemiljø i Halden, er dette en viktig milepæl som vi har jobbet lenge med å oppnå. Et slikt Katapult-senter, med dets tjenester, vil kunne fungere svært godt sammen med eksisterende aktiviteter og tjenester i hele Smart Innovation Norways innovasjonsplattform, særlig med tanke på aktivitetene i næringsklyngene NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI, sier Magnussen (bildet). Hun fortsetter:

– Spesielt sistnevnte klynge vil kunne forsterke den planlagte Katapulten på en god måte, med forsterkende effekt tilbake. For eksempel kan vi se for oss at partnerne i klyngen vil kunne benytte senterets fasiliteter og utstyr til prototyping, simuleringer og testing for sine AI-prosjekter, tjenester og produkter.

Magnussen mener tildelingen av Katapult-forprosjektet kan sees på som et kvalitetsstempel og bevis på at arbeidet selskapet har lagt ned sammen med partnerne sine, og innad i Smart Innovation Norway, har vært riktig.

– Dette gir oss en styrket posisjon i nasjonal sammenheng hvor vi får mulighet til å dele den unike kompetansen miljøet besitter, innen blant annet anvendt kunstig intelligens, med resten av næringslivet i Norge. Det gir oss muligheten til å bidra med mer forskning- og innovasjonsaktiviteter som faktisk skaper bærekraftig samfunns- og næringsutvikling og bidrar til at Norge som nasjon blir mer konkurransedyktig, påpeker hun.

Planlegging og konseptutvikling

I forprosjektfasen, som strekker seg fra mars til september 2020, skal de tre kompetansemiljøene i Halden, Bergen og Molde avklare samarbeidsformer, ambisjoner, forpliktelser og muligheter for et nytt, felles Katapult-senter innen industriell tjenesteutvikling.

– I denne perioden vil det bli avgjørende med tidlig involvering av potensielle brukere og kunder av senteret slik at vi får utviklet tjenester som faktisk løser kundens behov eller gir dem nye muligheter for forretningsutvikling. Dette innsiktarbeidet, som vi vil utføre sammen med Protomore og Media City, vil være viktige grunnpilarer i det videre konseptutviklingsarbeidet av senteret, forteller Magnussen.

Hun røper at de også ser på ulike samhandlingsløsninger for å kunne tilby senterets tjenester bredt i Norge uten at kundene nødvendigvis trenger å reise til Viken for å nyttiggjøre seg av dem.

– Dette har blitt mer aktuelt enn noensinne i disse COVID-19-tider, og vil ikke bli noe mindre viktig fremover for å kunne arbeide mer effektivt og «grønnere» sammen, fastslår Magnussen.

Skal gjøre bedrifter konkurransedyktige

Hensikten med et eget Katapult-senter for industriell tjenesteutvikling er å bistå SMB-er (små og mellomstore bedrifter) regionalt og nasjonalt med å bli mer konkurransedyktige internasjonalt. Dette gjøres ved å få nye tjenester og produkter rimeligere og raskere ut i markedet.

– Katapultsenteret vil fokusere på alle aspekter som menneske, teknologi, strategi, markedsføring og økonomi, og tilby pilotering, testing og simulering. Senteret tar sikte mot å bli norsk næringsliv sin mest attraktive testarena for industriell tjenesteutvikling med fokus på blant annet å tilby tjenester innfor anvendelse av kunstig intelligens, forretningsmodellering og utvikling av prestasjonskultur, forklarer Magnussen.

I tillegg er det et mål at det aktuelle Katapultsenteret vil kunne bistå de andre Katapultsentrene i Norge med sine løsninger, ressurser og kompetanse, og på den måten bli et viktig nasjonalt knutepunkt for industriell tjenesteutvikling.

Om Norsk katapult

  • Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk.
  • Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko.
  • Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.
  • Ambisjonen er å bygge en infrastruktur for innovasjon med 7-9 nasjonale katapult-sentre på områder av stor verdi for fremtidens industri i Norge.
  • Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Kilde: norskkatapult.no