Om Cluster for Applied AI

Næringsklynge for anvendt kunstig intelligens

Cluster for Applied AI skal bidra til at Norge tar en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av kunstig intelligens (KI) i forretningsmessig sammenheng.

Den raske utviklingen innen digitale teknologier har ført til at mange offentlige og private virksomheter nå vurderer, eller har startet, å anvende KI til driftsforbedring, effektivisering og til produkt- og tjenesteutvikling.

Ny teknologi og forretningsmessig innovasjon åpner stadig nye områder for anvendelse av KI, og klyngen skal være et knutepunkt for å fange opp nettopp disse mulighetene. Flere rapporter og strategier, blant annet Digital21 og regjeringens KI-strategi , peker på at kunnskap om, og evne til, å utnytte de konkurransefordelene som KI kan gi, vil være kritisk for å sette organisasjoner i stand til å skape konkurransedyktig innovasjon i fremtiden.

AI-klinikken, Marianne Jansson Bjerkman

Klyngens hovedmål

 • Vekst gjennom kompetanseheving

  Medlemmene tilføres relevant kompetanse knyttet til innovasjon og anvendelse av AI innen sine markeder gjennom opplæring, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

 • Bærekraftig anvendelse og kommersialisering av KI

  Gjennom gode verktøy. Medlemmene får hjelp til å forstå kunden, få tilgang til og strukturere data, anvende AI for å effektivisere og utvikle nye løsninger, forretningsutvikling, etikk, personvern, IPR og sikkerhet.

 • Bygge et landslag for anvendt KI

  Videreutvikle et nasjonalt økosystem innen anvendt KI hvor de beste miljøene samarbeider for å utvikle norske bedrifter. Vi vil ikke lykkes på området om vi ikke samarbeider.

 • Internasjonal gjennomslagskraft

  Gjennom samarbeidsbasert utvikling. Medlemmene får tilgang til kontakter, kapital, kompetanse og gis synlighet via nasjonale og internasjonale prosjekter og nettverk.

Hva får klyngepartnerne?

Vi tilbyr aktører i verdikjeden for kunstig intelligens tilgang til relevante nasjonale og internasjonale nettverk, kompetanseutvikling, støtte til finansieringsprosesser og muliggjør forskning og innovasjon ved å fasilitere og utvikle programmer og prosjekter som kobler problemeiere og problemløsere. Dette resulterer i økt global konkurransekraft og bærekraftig vekst til det beste for samfunnet.

Klyngemedlemskap
Jonas Moræus

"Klyngens bedrifter skal bli internasjonalt ledende, datadrevne, effektive og kundefokuserte gjennom utvikling og bruk av bærekraftig anvendt KI."