Smart Narvik er i gang med å teste ut digitalt reiselivsprosjekt

Smart Narvik
Ann-Hege Lund installerer en personteller langs stien ned mot Rombaksbotn, som er en av destinasjonene i testperioden i AURORAL. Hun er midlertidig prosjektleder for Narvik kommunes næringsutviklingsselskap Futurum, og er veldig engasjert i EU-prosjektet som har som mål å utvikle og teste hvordan digitale plattformer kan gjøre det enklere å bo og jobbe i landlige områder på ulike steder i Europa. ALLE FOTO: Privat


– Første steg for å skape nye arbeidsplasser og et bedre tilbud til innbyggerne

Et stort lokalt engasjement, et spennende EU-prosjekt, handlekraftig prosjektledelse, storslått natur og betydningsfull historie er noen av faktorene som skal bidra til suksess i Narvik gjennom digitaliseringsprosjektet AURORAL.

Et stort lokalt engasjement, et spennende EU-prosjekt, handlekraftig prosjektledelse, storslått natur og betydningsfull historie er noen av faktorene som skal bidra til suksess i Narvik gjennom digitaliseringsprosjektet AURORAL.

I sommer kan turgåere til Stetind, Beisfjord minnelund, Fagernesfjellet, Rombaksbotn og Tore Hunds rike i Hålogalandsregionen i Nordland bli del av et viktig datagrunnlag som er av stor interesse for Smart Narvik, Narvik kommune og Visit Narvik.

De fem nevnte turdestinasjonene er nemlig valgt ut som teststeder i arbeidet med å digitalisere, forbedre og øke reiselivet i de norske distriktene.

– Vi har hengt opp persontellere og tilgjengeliggjort sentrale deler av lokalhistorien via QR-koder på de fem turmålene, forteller programleder for Smart Narvik, Mikael af Ekenstam fra Smart Innovation Norway.

Har digitalisert lokal kulturhistorie
Skjermdump fra Auroral-siden om Stetinden

Arbeidet er gjort som en del av EU-prosjektet AURORAL, og tre måneder med registreringer av antall personer og antall skanninger av QR-kodene skal forhåpentligvis gi svar på om det er grunnlag for tilpasninger, forbedringer og ny næringsvirksomhet knyttet til reiselivet i Hålogaland.

Flere deler av lokalsamfunnet har blitt rådført i prosessen som har ført fram til konkretiseringen av prosjektet, og det har vært viktig for prosjektledelsen å koble både politikere og næringsliv tett på prosessene.

– Vi føler at vi har lyktes med det så langt, sier af Ekenstam.

Ann-Hege Lund fra Visit Narvik er glad for at et stort EU-prosjekt som AURORAL kan bidra til å skape aktivitet på lokalt nivå. Hun er opptatt av at kommunen må ta ansvar for å bevare den kulturelle lokalhistorien, og en viktig måte å gjøre det på er å gjøre den tilgjengelig for alle.

– Å spre kunnskap om historien og tilgjengeliggjøre den på en enkel måte, er en form for bærekraft. Digitalisering, i dette tilfellet ved bruk av QR-koder, gjør at folk blir kjent med historien på de fem teststedene. I første omgang er det i form av tekst og bilder, men vi jobber med å videreutvikle prosjektet og har både video og en utvidet virkelighet som mål, forteller hun.

Gjennom bruk av QR-koder og en smarttelefon får man tilgang til mer informasjon om de ulike utvalgte attraksjonene i prosjektet.
Et stykke inn langs stien mot Stetinden får man tilgang til å lese historien om førstebestigningen i 1910.
Mikael af Ekenstam setter opp et skilt som gir tilgang til mer informasjon om Rombaksbotn.
Håper å finne svar om transportløsninger

Smart Narvik har allerede fått henvendelser fra andre i Hålogaland som er interesserte i både persontellere og QR-koder. Det passer bra med prosjektets mål om å utvide antall teststeder i løpet av sommeren. Og jo mer data man samler inn, jo bedre datagrunnlag får man til det videre arbeidet med AURORAL.

Og når det gjelder høstens planlagte analyser av sommerens datainnsamling, er af Ekenstam og Lund spente på hva de finner. Resultatene kan nemlig få store og positive ringvirkninger for Narvik-samfunnet og hele Hålogalandsregionen.

– Dataene gir oss informasjon om antall turgåere og tidspunkt for besøket. Analysene vil si oss noe om det er grunnlag for å for eksempel skape mer næringsliv, endre på dagens løsninger eller forbedre kollektivtilbudet i tilknytning til destinasjonene. Det er særlig transportløsninger som er interessant for oss. I distriktene er det ofte et mangelfullt kollektivtilbud, og selv om primærmålgruppen er tilreisende, er vi interesserte i meningene til de fastboende også, sier Smart Narvik-programlederen.

I tillegg til persontellingen skal prosjektet gjennomføre en spørreundersøkelse for å kartlegge hva folk kunne ønske seg av transporttilbud. Dagens kollektivtilbud nærmest krever at besøkende leier seg bil dersom man ønsker å forflytte seg i regionen. Og selv om størstedelen av lokalbefolkningen har egen bil, kan det hende at de hadde tatt kollektivbuss eller benyttet annen type transport som samkjøring dersom tilbudet hadde vært der.

Man håper at statistikk fra AURORAL skal si noe om dette.

KONTAKTPERSON:

Mikael af Ekenstam,
Seniorrådgiver,
Smarte Byer & Samfunn

Telefon: +47 906 300 82

Epost: 

mikael.af.ekenstam@smartinnovationnorway.com

Fra venstre til høyre: Mikael af Ekenstam (programleder Smart Narvik), Ann-Hege Lund (Visit Narvik), Lars Norman Andersen (kommunedirektør) og Truls Torblå (kommunens prosjektleder i AURORAL).
Mange fordeler med godt datagrunnlag

For å unngå at dataene i prosjektet blir manipulert, har man blant annet valgt å installere samme type persontellerne som Midt-Hålogaland friluftsråd bruker, som man vet er teknisk pålitelige. I tillegg er tellerne plassert på smale steder der man må passere en og en, og på steder hvor man ikke blir stående.

Slike forhold gjør at Lund og af Ekenstam føler seg sikre på at de innsamlede dataene kommer til å gi et reelt bilde av sommertrafikken knyttet til de fem destinasjonene.

– Et konkret eksempel på bruk av våre data opp mot transporttilbud som allerede finnes i dag, er et av busstilbudene i Narvik som har turister som målgruppe. Busselskapets egen statistikk i kombinasjon med våre data kan gi en klar pekepinn på hvorvidt og eventuelt hvordan de bør tilpasse tilbudet sitt, forklarer af Ekenstam.

Et annet element som tilgangen på data fører med seg, er at man har et godt tallgrunnlag i søknadsprosesser. Turmål, stier, skilting og annet krever vedlikehold, og ved å kunne dokumentere hvor mange som ferdes i området, stiller man sterkere i søknadsprosesser mot virkemiddelapparatet.

Men først skal det lokalproduserte innholdet i QR-kodene friste enda flere turister og fastboende ut til de fem populære turmålene. Og så skal Smart Narvik, Narvik kommune og Visit Narvik presentere resultatene til høsten.

– Forhåpentligvis kan vi i løpet av vinterhalvåret utvikle en ny tjeneste eller nytt tilbud som kan testes ut neste sommer. Vi har hele veien vært veldig bevisste på å konkretisere lokale behov og engasjere lokale interessenter til å gi innspill på det vi gjør. Forhåpentligvis sitter vi igjen med noe bra og bærekraftig på tampen av 2024, sier Mikael af Ekenstam og Ann-Hege Lund.

FAKTA OM AURORAL I NARVIK:

• Narvik kommune er en partner i det internasjonale prosjektet AURORAL, som er en del av forsknings- og utviklingsprogrammet Horizon 2020.

• I AURORAL skal vi i perioden 2021-2024 jobbe med å utvikle og teste hvordan digitale plattformer kan gjøre det enklere å bo og jobbe i landlige områder på ulike steder i Europa.

• Bruk av data og digitale plattformer har et potensial til å løse noen av de viktigste problemstillingene i slike områder, for eksempel gjennom å tilby løsninger som kan kompensere for lange avstander og mangel på mennesker.

• Sikkerhet, personvern og brukernes kontroll over sine egne data er noen nøkkelord som står sentralt i utviklingen av de tekniske løsningene i prosjektet.

• AURORAL har hele 25 europeiske partnerorganisasjoner fra 10 land som deltar i prosjektet i ulike roller.

• Hålogalandsregionen er et av pilotområdene i prosjektet og de seks andre pilotområdene befinner seg i Finland, Sverige, Portugal, Østerrike, Italia og Spania.

• I tillegg til den store prosjektgruppen har man i Narvik satt sammen en lokal referansegruppe som skal gi innspill til pilotprosjektet og sørge for at vi gjør ting som er relevante med tanke på de lokale behovene. Et eksempel på lokalt behov er å finne ut av hvor mange som besøker områdene, og hvilke behov dette utløser for vedlikehold av stier, søppelhåndtering og tilrettelegging for parkering.

• I referansegruppen deltar representanter fra Visit Narvik, Hålogalandsrådet, Nordland fylkeskommune, Midtre Hålogaland friluftsråd, Harstad kommune samt ulike reiselivs- og transportselskaper. Dessuten er innbyggerne representert gjennom Skjomen, Beisfjord og Kjøpsvik bygdeutviklingslag.

På den offisielle nettsiden og i de andre kanalene til AURORAL kan du finne mer informasjon om prosjektet: